O projekte

V novembri 2018 bola medzi Úradom vlády SR a Výborom pre finančný mechanizmus založeným Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom uzatvorená Programová dohoda o financovaní programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“. Plánovanou súčasťou tohto programu sú preddefinované projekty, pričom jedným z týchto preddefinovaných projektov je aj projekt s názvom „Zlepšenie integrity verejnej správy SR“, ktorého prijímateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Viac informácií o grantoch EHP a Nórska nájdete na webových sídlach www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org.

Projekt je zameraný na zlepšenie systému integrity verejnej správy v Slovenskej republike. Medzinárodnou partnerskou organizáciou projektu je OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj). Kľúčovými partnermi projektu sú Rada pre štátnu službu, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Generálna prokuratúra SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Snímka1 19412