Logo EEA Grants
Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike
Úrad vlády Slovenskej republiky
Logo Úradu vlády SR

O projekte

Slovensko v ostatných rokoch neustále klesá vo svetových rebríčkoch vnímania korupcie (index vnímania korupcie - CPI Transparency International a index kontroly korupcie Svetovej banky – CCI World Bank). Vzhľadom na tieto hodnotenia vznikla potreba zlepšiť postavenie Slovenskej republiky vo vnímaní korupcie a zvýšiť efektívnosť prevencie korupcie vo verejnom sektore. Tieto dôvody viedli Úrad vlády SR k požiadavke o zaradenie projektu venovanému zlepšeniu integrity verejnej správy a boju proti korupcii do preddefinovaných projektov financovaných z grantov EHP a Nórska.

V novembri 2018 bola medzi Úradom vlády SR a Výborom pre finančný mechanizmus založeným Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom uzatvorená Programová dohoda o financovaní programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“. Plánovanou súčasťou tohto programu sú preddefinované projekty, pričom jedným z týchto preddefinovaných projektov je aj projekt s názvom „Zlepšenie integrity verejnej správy SR“, ktorého prijímateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Projekt „Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1,275 mil. EUR prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov. Projekt bol spolufinancovaný v sume 225 tis. EUR z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zlepšiť postavenie Slovenskej republiky vo vnímaní korupcie a zvýšiť efektívnosť prevencie korupcie vo verejnom sektore. Projekt sa preto sústredí najmä na posúdenie a zlepšenie systému verejnej integrity vo verejnej správe Slovenskej republiky. Projekt bude realizovať Úrad vlády SR prostredníctvom odboru prevencie korupcie úradu vlády. V rámci projektu bude úzko spolupracovať s ostatnými štátnymi inštitúciami a orgánmi, najmä Ministerstvom spravodlivosti SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR, Generálnou prokuratúrou SR a Radou pre štátnu službu. Pritom bude zabezpečovať koncepčné, metodické a riadiace činnosti v oblasti prevencie korupcie a zlepšovania verejnej integrity v štátnej správe. Hlavnými cieľovými skupinami projektu sú štátni zamestnanci v ústredných orgánoch štátnej správy. Projekt sa však zameriava aj na zapojenie mladých ľudí, pričom tu bude dôležitá spolupráca s ministerstvom školstva, ako aj širokú verejnosť s cieľom dosiahnuť reálne zlepšenie vnímania korupcie zo strany verejnosti. V súvislosti s tým sa bude klásť osobitný dôraz na zvyšovanie povedomia o verejnej integrite, etické správanie zamestnancov vo verejnom sektore a prevenciu korupcie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk