Logo EEA Grants
Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike
Úrad vlády Slovenskej republiky
Logo Úradu vlády SR

Popis projektu

Preddefinovaný projekt „Zlepšenie integrity verejnej správy / IIPA“ bude zameraný na zlepšenie systému integrity verejnej správy Slovenskej republiky. Prijímateľom preddefinovaného projektu je odbor prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky a projektovým partnerom je medzinárodná organizácia OECD.

Cieľom preddefinovaného projektu je zlepšenie integrity verejnej správyktorý je v súlade s cieľom programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“, ako aj s cieľmi FM EHP/NFM 2014 – 2021. Za účelom dosiahnutia stanovených cieľov bude projekt pozostávať zo šiestich hlavných aktivít, výstupy ktorých prispejú k naplneniu indikátorov očakávaných výstupov a výsledkov projektu. Aktivity projektu vychádzajú z aktuálnych potrieb Slovenskej republiky, reflektujú súčasný stav krajiny v oblasti korupcie, sú logicky prepojené a navzájom na seba nadväzujú. Plánované aktivity neboli doteraz realizované, v súčasnosti sa nerealizujú a ani sa nepredpokladá, že by v budúcnosti mali byť realizované v rámci iných projektov prijímateľa a projektového partnera.

Účelom projektu je preskúmanie systému verejnej integrity vo verejnej správe v SR a vytvorenie dôkazného základu pre vypracovanie účinných opatrení na posilnenie verejnej integrity (etického vykonávania verejnej správy) a na zníženie miery korupcie na Slovensku. Cieľom je využiť medzinárodné skúsenosti a know-how, ako aj poznatky z dobrej praxe pri presadzovaní a posilňovaní verejnej integrity a protikorupčnej prevencii. Projekt bude trvať 48 mesiacov a základné komponenty projektu sú nasledovné: